Aanvraag

Wie komen in aanmerking? Nederlandse studenten (van VMBO tot WO) of net afgestudeerden tot 30 jaar kunnen een aanvraag indienen voor een aanvullende financiële ondersteuning voor een cursus of stage op het brede terrein van het historisch interieur, zowel in Nederland als in het buitenland. In aanmerking komen tevens aanvragen voor financiële ondersteuning om vanuit het oogpunt van her- en bijscholing deel te nemen aan een (buitenlandse) opleiding, cursus, congres of symposium waarbij het historische interieur centraal staat, dan wel een substantieel deel hiervan uitmaakt. De beoogde buitenlandse reis moet gericht zijn op kennisvermeerdering, dan wel kennisuitwisseling. Er dient sprake te zijn van een aantoonbare connectie met het Nederlandse interieur en de reis moet een bijdrage leveren aan het behoud van historische interieurs in Nederland.

Studenten kunnen ook een aanvraag indienen voor een bijdrage aan een opleiding of stage, mits het een opleiding of stageplaats betreft bij een gerenommeerde instelling, onderzoeksinstituut of specialist, waarin het historische interieur centraal staat of daar een substantieel deel van uitmaakt. Op bescheiden schaal komen ook professionals, die werkzaam zijn in de Nederlandse erfgoedsector en zich willen her- en bijscholen op het terrein van het historische interieur, in aanmerking voor studie- en reisbeurzen. Hierbij kan worden gedacht aan museummedewerkers, beheerders van historische gebouwen en personen actief op het gebied van monumentenzorg, restauratie of opleiding.

Verslaglegging

Van de personen die een bijdrage hebben ontvangen wordt verwacht dat zij een kort verslag van hun ervaringen schrijven. Dit verslag zal worden toegestuurd aan de subsidiënt die het geld heeft gefourneerd. Het verslag wordt op de website geplaatst en kan worden gebruikt voor promotionele doeleinden.

Een aanvraag indienen

Aanvragen kunnen worden ingediend via het aanvraagformulier dat u hier kunt downloaden. (klik rechtermuisknop en kies ‘link opslaan als’) In dit formulier wordt tevens een aantal bijlagen genoemd dat meegestuurd moet worden. Nadat het formulier en de vereiste bijlagen zijn ontvangen, wordt een ontvangstbevestiging gestuurd met de datum waarop over de aanvraag wordt beslist.

Stichting Interieurfonds

Bestuur

Steven A. Coene MA, voorzitter
Ing. Willem van Vliet, penningmeester
Drs. Anne Marie ten Cate, secretaris

info@interieurfonds.nl

KVK 09181386
RSIN nummer 8192.41.465