Anne van Grevenstein Stipendium

Naar aanleiding van haar emeritaat heeft professor Anne van Grevenstein een oude wens gerealiseerd: het in het leven roepen van een stipendium voor studenten die aan het begin van hun carrière staan en zich willen om- en bijscholen voor het restauratievak. De middelen die bij haar emeritaat werden gedoneerd, worden beheerd door het Interieurfonds.

Met de scheiding tussen ‘denken en doen’ in de beeldende, schone of toegepaste kunsten, is er traditiegetrouw een fysieke en dus mentale afstand ontstaan tussen kunst en wetenschap, tussen ambacht en historische reflectie. Deze twee werelden kennen hun eigen maatschappelijke structuren, opleidingen en ethische normen. In de monumentenzorg werken de ambachtsman en de academisch geschoolde restaurator vaak samen. Bij de restauratie van historische binnenruimten is hun interdisciplinair contact vanzelfsprekend, zoals onder meer gebleken is bij de restauratie van de interieurs van het Rijksmuseum waar de decoraties van Pierre Cuypers zijn gereconstrueerd in nauwe samenwerking met de opleidingen Sint Lucas te Boxtel, de Stichting Restauratie Atelier Limburg (SRAL) en de Universiteit van Amsterdam. Hier is concreet bij enkele decoratieschilders in opleiding de behoefte gegroeid om meer te leren van de historische context, van de natuurwetenschappelijke omkadering en van de restauratie. De wereld van de conservering en restauratie zal hieruit de vruchten kunnen plukken. Het maakproces en de sporen van het ontstaan zijn immers vooral het terrein van de ambachtsman met zijn specifieke kennis en ervaring. Instandhouding, conserverings- en restauratietechnieken zijn daarentegen het domein van de universitair opgeleide restaurator.

En dan is de weg van MBO via HBO naar WO een onverbiddelijke: dit opleidingstraject staat open voor de gemotiveerde en talentvolle studenten, maar niet qua studiefinanciering. Daarin wordt niet voorzien, zo simpel is dat. Dit geldt ook voor een andere groep personen. Zij die na een voltooide HBO of academische opleiding, vaak zelfs na enkele jaren werkervaring, met veel motivatie kiezen om zich tot restaurator om te scholen. Een studiebeurs toegespitst op deze beide groepen is er niet in Nederland. Het ‘Anne van Grevenstein Stipendium’ en het Interieurfonds richten zich juist op hen: sterk gemotiveerde én getalenteerde personen die het restauratievak eigen willen maken en hun werkzame leven willen inzetten voor de restauratie van historische interieurs. Dit stipendium kan voor gedreven jonge mensen uitkomst bieden in hun zoektocht naar (nog) meer kennis en hun uiteindelijke plaats in de Nederlandse restauratiewereld.

Om het ‘Anne van Grevenstein Stipendium’ zo duurzaam mogelijk te maken blijft uw bijdrage zeer gewenst. U kunt uw bijdrage overmaken naar de bankrekening van Stichting Interieurfonds onder vermelding van ‘Anne van Grevenstein Stipendium’. Bankrekeningnummer NL40 RABO 012 8 3638 00 te Ede.

Anne van Grevenstein

Professor A.G.A. van Grevenstein-Kruse (Antwerpen, 1947) is sinds 2008 hoogleraar Praktijk van conservering en restauratie aan de Universiteit van Amsterdam. Daarvoor (2005-2008) was zij gedurende drie jaar bijzonder hoogleraar kunst en cultuur (Anton van Duinkerken-leerstoel) aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Als initiator en medeoprichter van Stichting Restauratie Atelier Limburg, opgericht in 1987, heeft zij zich enkele decennia ingezet voor de opleiding van gekwalificeerde restauratoren, eerst aan het restauratieatelier te Maastricht en vanaf 2005 aan de Universiteit van Amsterdam.

Anne van Grevenstein was onder andere eindverantwoordelijk voor het onderzoeks- en restauratieproject van de Oranjezaal van Huis ten Bosch en de restauratie van de schilderingen van het Koninklijk Paleis te Amsterdam. Vanwege haar grote verdiensten in het restauratieveld werd zij in 2002 benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Zij ontving bovendien in 2011 uit handen van Hare Majesteit Koningin Beatrix bovendien de Eremedaille voor Kunst en Wetenschap van de Huisorde van Oranje voor haar uitzonderlijke verdiensten op de terreinen van kunst en wetenschap.

Stichting Interieurfonds

Bestuur

Steven A. Coene MA, voorzitter
Ing. Willem van Vliet, penningmeester
Drs. Anne Marie ten Cate, secretaris

info@interieurfonds.nl

KVK 09181386
RSIN nummer 8192.41.465